Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

obrta za računovodstvene usluge FINAL INFO, vl. Helena Mirenić

Članak 1.

Područje primjene Općih uvjeta

Opći uvjeti poslovanja za pružanje računovodstvenih usluga primjenjuju se na poslovni odnos između „FINAL INFO“ i pravnih i fizičkih osoba kojima „FINAL INFO“ na temelju sklopljenog ugovora pruža računovodstvene usluge (u daljnjem tekstu: klijent).

Potpisivanjem ugovora, klijent prihvaća uvjete korištenja usluge računovodstvenog servisa utvrđene ovim Općim uvjetima.

U smislu ovih Općih uvjeta usluge računovodstvenog servisa obuhvaćaju: obradu podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, pripremu i vođenje poslovnih knjiga, pripremu i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, obradu podataka u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg izvješća te financijskih podataka za nstatističke, porezne i druge potrebe.

Opći uvjeti dopunjuju posebne pogodbe utvrđene ugovorom između „FINAL INFO“ i klijenta.

Ovi Opći uvjeti vrijede za sve kasnije dodatke ugovora, dopune i priloge koji se nadovezuju na ugovor.

U slučaju neslaganju Općih uvjeta i posebnih uvjeta i posebnih pogodbi obvezujuće su posebne pogodbe. Opći uvjeti primjenjuju se prije dispozitivnih zakonskih odredbi kojima se uređuju obvezni odnosi.

Opći uvjeti, zajedno s njegovim prilozima, izmjenama i dopunama sastavni su dio ugovora o pružanju računovodstvenog servisa kojim su uređeni  međusobni odnosi klijenta i „FINAL INFO“.

Članak 2.

Usluge koje pruža „FINAL INFO“

„FINAL INFO“ pruža računovodstvene usluge trgovačkom društvima, obrtnicima, fizičkim osobama i ostalim subjektima u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju njihovo financijsko poslovanje i vođenje računovodstva.

Usluge koje računovodstveni servis pruža su:

 • poslovi prikupljanja i obrade podataka na temelju knjigovodstvenih isprava,
 • priprema i vođenje poslovnih knjiga,
 • priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja,
 • prikupljanje i obrada podataka u vezi pripreme i sastavljanja godišnjih izvješća, financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe, a sve u skladu s Zakonom o računovodstvu,
 • drugi poslovi u skladu s Ugovorom,
 • čuvanje podataka, te ostale usluge vezane za pružanje usluga računovodstvenog servisa.

Članak 3.

Radnje prije sklapanja ugovora

Prije sklapanja ugovora klijent daje na uvid osnovnu dokumentaciju tj. rješenja o osnivanju trgovačkog društva ili obrta, rješenje o minimalno-tehničkim uvjetima, karton deponiranih potpisa  ovlaštenih osoba i po potrebi ostala dokumentacija.

Podaci iz prethodnog stavka služe za određivanje cijene pružanja usluge računovodstvenog servisa. Na ovaj način utvrđena cijena podložna je izmjeni čim se utvrdi da podaci koje je klijent dao nisu točni ili je opseg poslovanja povećan, čime je uvjetovano i povećanje opsega računovodstvenih poslova. Ako se steknu opisane okolnosti, klijenta se prethodno o tome obavještava i traži se njegova suglasnost za izmjenu ugovorene cijene, kao uvjet za nastavljanje ugovornog odnosa.

Članak 4.

Provođenje postupka propisanog Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja

terorizma

Pri ugovaranju usluge računovodstvenog servisa „FINAL INFO“ provodi analizu klijenta kojom procjenjuje rizik od zlouporabe pranja novca i financiranja terorizma, te pribavlja potrebne podatke i dokumente.

Pri ugovaranju usluge računovodstvenog servisa, a radi obavljanja poslova dubinske analize klijenta, „FINAL INFO“ će zatražiti da na obrascu Izjava o stvarnom vlasniku popuni podatak o stvarnom vlasniku klijenta.

Članak 5.

Sklapanje ugovora

Ugovor o pružanju usluga računovodstvenog servisa sklapa se na neodređeno vrijeme.

Prava i obveze iz ugovornog odnosa između „FINAL INFO“ i klijenta započinju s danom naznačenim u Ugovoru.

„FINAL INFO“ je obvezna klijentu pri sklapanju ugovora uručiti Opće uvjete i priloge što klijent potvrđuje potpisom na ugovoru.

Članak 6.

Predaja i preuzimanje dokumentacije

Klijent predaje dokumentaciju potrebnu za obavljanje usluge računovodstvenog servisa na način i u rokovima određenim ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Pod dokumentacijom se podrazumijeva knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, popis imovine i obveza, financijski izvještaji i druga dokumentacija koja je potrebna za obavljanje usluge računovodstvenog servisa odnosno koja nastane tijekom obavljanja usluge.

Dokumentacija koja se podnosi za potrebe izvještavanja putem JOPPD obrasca zahtijeva dnevnu ažurnost, što znači da je klijent dužan pravodobno dostaviti obavijest o izvršenim isplatama.

Klijent odgovara za istinitost i potpunost predane dokumentacije.

Dokumentacija se predaje sukladno ranijem dogovoru.

Članak 7.

Dokumentacija koju klijent predaje i preuzima od računovodstvenog servisa tijekom  poslovnegodine, rokovi za predaju i obradu dokumentacije

Klijent je obvezan dokumentaciju koja nastane tijekom poslovne godine predati računovodstvenom servisu najkasnije u roku od 15 dana od njezinog nastanka. 

Klijent je obvezan dokumentaciju predavati u rokovima i prema dinamici koja osigurava da se sva porezna i druga izvješća mogu pravovremeno izrađivati i dostavljati u nadležna tijela.

Računovodstveni servis će započeti obradu primljene dokumentacije u roku od 5 radnih dana.

Članak 8.

Dokumentacija koju računovodstveni servis predaje klijentu za proteklu godinu

Računovodstveni servis se obvezuje za proteklu poslovnu godinu predati klijentu potpuno obrađenu.

Klijent predaje knjigovodstvene isprave i ostalu dokumentaciju te preuzima informacije i izvještaje direktno u računovodstvenom servisu sukladno ranijem dogovoru.

Članak 9.

Naknada i uvjeti plaćanja

Naknada za pružanje usluga računovodstvenog servisa utvrđena je kalkulacijom na bazi cjenika.

U slučaju da klijent zatraži pružanje usluge koja nije ugovorena takva usluga se posebno ugovara i naplaćuje.

Ako je odstupanje od iznosa ugovorene naknade plus ili minus 20% i više od prethodno ugovorene naknade, sklapa se dodatak ugovoru kojim se mjesečna naknada korigira za ukupno odstupanje u odnosu na ugovorenu naknadu.

„FINAL INFO“ ispostavlja klijentu mjesečne račune za obavljene usluge sukladno ugovoru, s rokom dospjeća navedenim na računu.

Klijent je obvezan platiti ukupan iznos neosporenih troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i to do datuma dospjeća naznačenog na računu.

„FINAL INFO“ zadržava pravo naplate i kad računovodstveni servis zbog neodgovarajuće, neispravne ili nepotpune dokumentacije nije u mogućnosti pružiti uslugu u cijelosti.

Članak 10.

Arhiviranje dokumentacije

Računovodstveni servis arhivira dokumentaciju do isteka zakonskih rokova za predaju financijskih i poreznih izvještaja klijenta.

Protekom navedenih rokova, računovodstveni servis vraća klijentu, a koji je preuzima na čuvanje do isteka propisanih rokova.

„FINAL INFO“ ne odgovara, niti je dužna čuvati klijentovu preuzetu  dokumentaciju nakon proteka roka od tri mjeseca od dana raskida ugovora.

Članak 11.

Odgovornost

„FINAL INFO“ osobito odgovara za štetu koja nastane povredbom odredbi Ugovora:

 • nepravilno knjiženje ispravne knjigovodstvene dokumentacije,
 • neažurnost u računovodstvenoj obradi i kašnjenje u odnosu na propisane rokove, a ako je klijent dostavio dokumentaciju pravodobno i u potrebnoj kvaliteti, te podmirio obveze iz ugovora,
 • gubitak primljenih dokumenata,
 • odavanje poslovne tajne sukladno ugovoru o pružanju računovodstvenih usluga.

Klijent osobito odgovara za štetu koja nastane povredom odredbi Ugovora:

 • neistinitu dokumentaciju,
 • nedostatnost dokumentacije,odnosno ako dokumente o poslovnim promjenama ne preda knjigovodstvu na obradu
 • iskazivanje netočnih podataka u predanoj dokumentaciji,
 • kašnjenje u predaji dokumentacije,
 • neovjerenu dokumentaciju od strane ovlaštene osobe,
 • nepravodobno i nepotpuno dostavljene dokumentacije za potrebe prijave/odjave preko servgisa e-HZMO i e-HZZO, ukoliko su ugovoreni.

Članak 12.

Isključenje odgovornosti

„FINAL INFO“ ne odgovara za sadržaj knjigovodstvenih isprava koje se sastavljaju na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog događaja i koje moraju nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o nastalom događaju niti za štetu koja može nastati klijentu ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja knjigovodstvenih isprava.

Klijent je obvezan odmah nakon saznanja javiti „FINAL INFO. u pisanom obliku sve izmjene ili novonastale okolnostikoje mogu biti važne za provedbu usluge. „FINAL INFO neće snositi odgovornost za nepravodobno i nepotpuno dostavljenu dokumentaciju, te moguće štete i kazne proizašle na temelju njih.

Članak 13.

Obveza čuvanja tajnosti podataka

„FINAL INFO“ se obvezuje kao poslovnu tajnu čuvati činjenice koje dozna o klijentu, podatke do kojih dođe obavljajući poslove servisa za klijenta te informacije i izvještaje proizašle iz obavljanja poslova servisa.

Svi djelatnici koji obavljaju poslove računovodstvenog servisa, obvezni su čuvati kao poslovnu tajnu podatke do kojih dođu obavljajući poslove servisa za klijenta ili ih saznaju na neki drugi način i ne smiju ih otkriti ili učiniti dostupnim trećim osobama.

Podaci se smiju priopćavati trećim osobama samo uz izričitu pisanu suglasnost klijenta.

Klijent je suglasan sa korištenjem i obradom osobnih podataka od strane djelatnika servisa u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN42/2018, kojim se osigurava provedba uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. O zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ Opća uredba o zaštiti podataka.

Članak 14.

Obveza izvješćivanja o promjenama

Klijent se obvezuje obavijestiti računovodstveni servis bez odgađanja, pisanim putem, o svim promjenama bitnim za obavljanje usluge servisa.

Članak 15.

Privremeno uskraćivanje pružanja usluge

„FINAL INFO“ ima pravo privremeno uskratiti ugovorene usluge klijentu te ga o tome obavijestiti ako za vrijeme ugovornog odnosa utvrdi postojanje okolnosti vezanih za naplatu potraživanja.

Ako klijent ne podmiri dugovanje ni nakon isteka 15 dana od dana privremenog ograničenja usluge, „FINAL INFO može pokrenuti raskidanje ugovornog odnosa.

Članak 16.

Rješavanje sporova Sporovi koji bi proizašli iz ugovora primarno će se pokušati riješiti izvansudski.

Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na navedeni način, mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

Članak 17.

Završne odredbe

Ovi će Opći uvjeti biti objavljeni na internetskoj stranici „FINAL INFO“ te će biti dostupni

u poslovnom prostoru „FINAL INFO“.

Opći uvjeti su sastavni dio svakog Ugovora.

Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 01. ožujka 2021. godine.

Za „FINAL INFO“

Helena Mirenić